Article Index


Glava IV: DISCIPLINSKE I STIMULATIVNE MERE

Član 25
Disciplinske mere

Za kršenje bilo kog člana Pravilnika i nepoštovanje odluka i naređenja pretpostavljenih u hijerarhiji Eskadrile, propisuju se način za utvrđivanje prekršaja i sledeće disciplinske mere:

Utvrđivanje prekršaja:
- Prekršaj se utvrđuje, prema Pravilniku, ličnim uvidim bilo kog člana HQ, prijavom komandira odeljenja ili prijavom i žalbom najmanje 3 punopravna člana SQ za isti slučaj.

Disciplinske mere koje se mogu izreći:

- Javna opomena od strane HQ

- Oduzimanje odlikovanja posle 3 javne opomene, od strane HQ

- Ražalovanje i smenjivanje sa komandnih dužnosti unutar eskadrile od strane HQ

- Iskjucenje iz operativnih jedinica eskadrile od strane HQ

- Iskljucenje iz eskadrile od strane Suda časti i Komandanta eskadrile


Član 26
Za svaku zloupotrebu TSa uvodi se sledeći sistem opomena i sankcija:

Utrđivanje zloupotrebe i prekršaja:
- zloupotreba TSa se utvrđuje prema Pravilniku ličnim uvidom bilo kog člana HQa, prijavom komandira odeljenja ili po prijavi i žalbi na isti slučaj najmanje tri punopravna člana SQa

Mere koje se mogu izreći su:

- javna opomena od strane HQa i oduzimanje privilegija na TSu

- 48-časovni BAN sa TS servera, posle 3 opomene od strane HQ

- 7-dnevni BAN sa TS servera od strane HQ

- 1-mesečni BAN sa TS servera od strane HQ

- STALNI BAN sa TS servera od strane HQ

Član 27
Drastično kršenje bilo kojeg člana Pravilnika, a naročito članova 1, 6, 7 i 8, dovodi do momentalnog BAN-a na TS serveru i host serveru. O daljim sankcijama u ovom slučaju ce odlučivati Sud Časti
Žalba po preduzetim sankcijama se može uložiti po standardnoj proceduri, o čemu odlucuje Sud Časti.

Član 28
Stimulativne mere

Svim clanovima eskadrile se mogu izreći stimulativne mere, na osnovu njihovih letačkih sposobnosti, rezultata u online ratovima, napretka u obuci i veštini letenja, ličnog doprinosa eskadili, ponašanja i discipline. Stimulativne mere za pilota donosi HQ, na predlog bilo kog člana HQ, komandira odeljenja ili 4 punopravna člana eskadrile. Predlozi ne smeju biti javni vec se isključivo salju članovima HQ privatnim porukama. Javni predlozi se nece uzimati u obzir. U slučaju da HQ previdi ispunjavanje kriterijuma za stimulativne mere, svaki punopravni član je slobodan da skrene pažnju HQ na učinjeni previd i to isključivo privatnom porukom prema članovima HQ.

Stimulativne mere koje se mogu izreći:

- Javna pohvala od strane HQ

- Vanredno unapređenje posle 4 javne pohvale

- Odlikovanja prema ustanovljenim kriterijumima

 

Obavezno pročitati 

Pravila Foruma

.