Article Index


Glava III: STATUS PILOTA, TRENINZI, TURNIRI i ONLINE RATOVI


Član 20
Letački status (raspored u operativne jedinice)

Svaki punopravni član eskadrile se smatra "aktivnim" ukoliko učestvuje u radu eskadrile, leti u internoj ligi ili u online ratovima (AW, SEOW, itd.). Svaki član eskadrile u obavezi je da učestvuje u najmanje 3 treninga u periodu od 30 dana. U redovnim intervalima, HQ ce preispitivati letački status članova radi potvrđivanja i obnavljanja liste aktivnih pilota. Pilot gubi letački status posle neaktivnosti od 6 meseci. Glavna Komanda, na osnovu svoje procene, donosi odluku o gubitku letačkog statusa pilota. Pre finalne odluke, pilot koji je procenjen kao neaktivan, biće kontaktiran od strane HQ, da bi se ustanovio razlog i moguća dužina odsustva. Moguće je produžiti ovaj period u specijalnim slučajevima. Gubitak letačkog statusa ne oduzima članstvo pilota u eskadrili, već ga onemogućava da uzme učešće u online ratovima i organizovanim takmičenjima. Letački status se vraća ponovnim polaganjem odgovarajućih ispita i/ili učešćem u internoj dogfight ligi.

Član 21
Trening pilota

Akademija određuje termine i sadržaj treninga na nedeljnom nivou. Treninge načelno vodi Komanda ili Pilotska škola, a u slučaju njihovog odsustva piloti će dobiti IP adresu servera sa podignutom mapom na kojoj treba da se pojave u gore navedeno vreme. U tom slučaju, trening vodi najstariji član eskadrile prisutan na treningu. Akademija najmanje tri puta mesečno zakazuje vežbu na nivou eskadrile. Svaka vežba ima svoj cilj, a posle vežbe obavezno se radi analiza postignutih rezultata. Misije na treninzima moraju biti osmišljene da podstiču usavršavanje pilota u jednom ili više aspekata. Prednost će imati misije koje uvode nove elemente letačke obuke, kao i misije koje imaju za cilj pripremu pilota za mečeve i turnire. Svi članovi eskadrile su pozvani da samostalno ili timski kreiraju nove misije. Prilikom kreiranja misija težiti realizmu u svim aspektima misije, ali voditi računa da ciljevi misije budu realno ostvarivi. Kreirana misija u završnoj formi predaje se jednom članu Komande ili Pilotske škole na uvid. Odobrene misije dostupne su za trening najranije 24h nakon odobrenja; u tom slučaju, organizovanje treninga je u nadležnosti kreatora misije. HQ ima pravo izvršiti vanredni trening i proveru bilo kog člana u nekoj realnoj situaciji ako smatra da nešto nije uredu kod istog.

Član 22
Turniri

Pravo na učešće na turnirima, imaju svi punopravni članovi eskadrile. Kada je turnir sa grupnim letenjem u pitanju, prednost uvrštanja u grupu imaju piloti sa aktivnim letačkim statusom. Vežbe eskadrile i među-eskadrilske vežbe su otvorene za sve punopravne i probne članove, i uvek će se raditi na tome da svi zainteresovani učestvuju (princip rotiranja pilota u rundama).

Član 23
Online ratovi

Učešće u SEOW-u (ili drugim sličnim među-eskadrilskim mečevima, tj. online kampanjama) će biti rezervisano za punopravne članove koji su se kvalifikovali polaganjem odgovarajućih ispita (vidi sobu pilotske škole) i koji imaju aktivni letački status. U slučaju da tokom kampanje nema mesta za sve kvalifikovane pilote u svakoj misiji, vršiće se rotacija pilota po rundama, u skladu sa specifičnostima i potrebama trenutne misije. Kao dodatni faktor u sistemu rangiranja prioriteta učešća u misijama, služiće i rezultati interne dogfight lige. Piloti sa pravom učešća MORAJU biti spremni, kako tehnički tako i psihološki, da prihvate izvršenje svih vrsta borbenih zadataka neophodnih za uspešno izvršenje misije; u protivnom biće zamenjeni. ODBIJANJE dodeljenog aviona ili zadatka, povlači za sobom disciplinske mere, i smanjuje šanse pilota za učešćem u budućim misijama.

Član 24
Članovi 102. eskadrile lete na FULL REAL setovanju. Izuzev SPEEDBAR opcije ako se drugačije ne naredi. Isto tako mora biti najmanje dva 102nd-YU člana u misiji za legalitet i izveštaj misije (ti i još jedan).