Article Index

 

PRAVILNIK

 

Glava I: PONAŠANJE I MEĐUSOBNI ODNOSI

Član 1
Pravila ponašanja u eksadrili su:

- poštovanje svakog člana (regruta, punopravnog, počasnog),

- uvažavanje prava svakog člana na slobodno izražavanje mišljenja, s tim da brifing i određivanje letnog sastava od strane HQ, u među-eskadrilskim mečevima i online ratovima, nisu podložni raspravi, ni pre misije, niti za vreme misije. Sve primedbe se mogu izneti članovima HQ posle misije, u sobama na forumu koje su za to predviđene, ili privatnim porukama.

- uzdržavanje od iznošenja uvreda u bilo kakvom obliku, a posebno uvreda na nacionalnoj, verskoj, i rasnoj osnovi,

- uzdržavanje od iznošenja političkih stavova u bilo kakvom obliku.

Član 2
Ukoliko jedan član ima primedbe na ponašanje drugog člana, preporučuje se da dotičnom članu prvo uputi primedbu preko lične pošte. Ukoliko se spor, po mišljenju jedne od strana, ne može izgladiti direktnom komunikacijom između članova, prijavljuje se Glavnoj Komandi. Prijava spora, sa detaljnim obrazloženjem, se upućuje bilo kojem članu HQ, isključivo preko privatne poruke.

Član 3
Po prijavljenom sporu Komanda određuje Sud časti koji se sastoji od tri punopravna člana eskadrile. Sud se formira sa svrhom rešavanja sporova i predlaganja rešenja. Sud mora dati predlog za rešavanje spora za najviše sedam dana od dana formiranja Suda. Sud na raspolaganju ima sve vrste predloga koje smatra odgovarajućim za konkretan slučaj. Predlog rešenja se upućuje Komandi koja je dužna da donese konačnu odluku u roku od dva dana. Ukoliko sud ne može jednoglasno doneti predlog rešenja spora, članovi suda šalju pojedinačne predloge Komandi, a Komanda donosi konačnu odluku u roku od dva dana. Po završetku spora sud se raspušta. Odluke Komande se moraju poštovati; nepoštovanje odluka povlači izbacivanjem iz eskadrile svih strana koje se ne mogu usuglasiti sa donetim odlukama.

Član 4
Internet sajt eskadrile predstavlja deljeni informativni resurs eskadrile. Članovi su dužni da se pridržavaju Pravila o ponašanju i međusobnim odnosima prilikom korišćenja resursa sajta (forum, lični komentari, privatne poruke, itd.).

Član 5
Tokom pojedinačnih ili grupnih nastupa na serverima, kada se nastupa u kontekstu člana eskadrile, članovi su dužni da se pridržavaju odredbi "Pravila o ponašanju i međusobnim odnosima". Pri ovome, treba obratiti pažnju da su na javnim serverima često prisutne osobe koje delimično ili potpuno razumeju naš jezik; u tom slučaju, iznošenje uvreda ili ogovaranje ukaljaće ugled svih članova eskadrile.

Član 6
Tokom pojedinačnih ili grupnih nastupa na serverima, svi članovi eskadrile moraju se boriti po pravilima osobe koja hostuje neki server, ako je zabranjeno vultchovanje (ubijanje aviona na stajanci i sl.) to se ne sme raditi, u protivnom: ko voli, nek izvoli. Sva pravila servera se nalaze u Briefingu misija, ukljucujuci i pravila vezana za oznake, skinove i sl. Ukoliko brifing ne postoji, raspitati se o pravilima putem chat-a, ili u potpunosti odustati od vulchovanja, ubijanja padobranaca ili aviona na prilazu za sletanje. Zabranjuje se kritikovanje i komentarisanje mape, izbora aviona i pravila koje je postavio host dogfight servera.Hostovanje misija u eskadrili je slobodno i na potpuno dobrovoljnoj bazi. Svako hostovanje ce se smatrati treningom eskadrile i svaki član eskadrile je slobodan da pristupi serveru koji hostuje drugi član eskadrile. Kikovanje i banovanje bilo kog člana eskadrile je zabranjeno osim u slučaju grubog kršenja Pravilnika i to isključivo uz saglasnost bilo kog člana HQa ili komandira odeljenja. Ukoliko niko iz HQa ili niko od komandira nije online, host može, na svoju odgovornost, kikovati ili banovati člana eskadrile u slučaju grubog kršenja Pravilnika o čemu mora podneti izveštaj HQu o dogadjaju u roku od 24h. U svakom slučaju se pokreće postupak o utvrdjivanju krivice i disciplinskim merama protiv prekršioca ili protiv hosta, ukoliko je kikovanje ili banovanje bilo neopravdano.

Član 7
Prilikom organizovanih događaja, kao sto su misije u online kampanjama (SEOW, AirforceWar...), članovi se moraju pridržavati odredbi "Ponašanje i međusobni odnosi", kao i odredbi koje regulišu komandnu i hijerarhijsku strukturu eskadrile a koje su definisane u sekciji "Organizacija i Članstvo". U toku kampanje, svi punopravni članovi eskadrile imaju pravo iznositi svoje mišljenje o toku i načinu na koji se kampanja odvija u sobama i temama, na forumu, koje su za to namenjene. Sobama za planiranje imaće pristup svi punopravni piloti, ali samo HQ i Ratna Komanda imaju pravo da tamo pišu i edituju postove. Po startovanju servera sa misijom niko sem Ratne komande i HQ nema pravo da komentariše, predlaže ili preispituje: misiju, alokaciju pilota i generalnu strategiju; sve primedbe i predlozi mogu se objaviti u posebno namenjenim sobama na forumu, pre ili posle misije. Ako neko ugrožava ili ometa izvršenje rasporeda pilota i/ili predaju brifinga za misiju, biće uklonjen sa TS i game servera, i uslediće disciplinska kazna. U toku misije, moraju se poštovati odluke i direktna naredjenja pretpostavljenih (planera, vodje leta, vodje pare I sl). Svako neopravdano odstupanje od dobijenog zadatka i oglušivanje o direktno naredjenje će sa sobom povući disciplinske mere, koje će biti u skladu sa učinjenom greškom I njenim posledicama po saborce I misiju, a o kojima će odlučiti HQ.

Član 8
TS je jedino sredstvo veze izmedju clanova I prema tome mora se poštovati disciplina u korišćenju istog, a naročito u toku SEOW misija. Zabranjuje se zagušivanje kanala od strane bilo kog člana SQa, na bilo koji način. Najstrože se zabranjuje korišćenje višestrukih naloga na TSu i takav će se postupak najstrože kazniti. U toku SEOWa i drugih vidova on-line ratova ova se pravila imaju još strože primenjivati, gde TS predstavlja vezu koja je jedna od najznačajnijih funkcija komandovanja. Prvenstvo govora se tada uspostavlja po hijerarhiji komandovanja, a TS se koristi isključivo u svrhu adekvatnog ispunjenja zadatka.

 

 


 

Glava II: ORGANIZACIJA I ČLANSTVO

Član 9
Eskadrila je organizovana po vertikalnoj hijerarhiji u sledece formacije:

- Glavna Komanda (HQ) -

- Škola letenja (Akademija) -

- Ratna komanda -

- Piloti -

- Regruti -

- Počasni članovi -

Član 10
Glavna Komanda (HQ) je zadužena za vođenje eskadrile, usmeravanje, kadrovanje, određivanje članova u Sud časti, i donošenje odluka.

Član 11
Škola letenja je zadužena za definisanje planova i programa obuke, sprovođenje obuke, definisanje doktrina i taktika. Kadrovsku politiku Akademije vodi Komandant eskadrile, a pravo na mesto u Pilotskoj školi imaju svi članovi 102. eskadrile. Kritike na rad Pilotske škole su dobrodošle, a žalbe na rad Pilotske škole treba prosleđivati isključivo privatnom poštom, članovima pilotske škole i Komandantu. Za svakog novog regruta biće odredjen "Mentor" koji je zadužen za osnovnu obuku do polaganja ispita. Pilotsku školu vodi direktor škole (imenovan od strane HQ), a obuku sprovode instruktori.
Instruktori pilotske škole imaju sledeće obaveze:
- Da naprave trenažne misije
- Da zakažu i održe zakazan trening na vreme i u potpunosti
- Da prate rad i pohađanje nastave učenika i podnesu izveštaj HQ o stanju i napretku regruta.

Član 12
"Ratna Komanda" je telo koja direktno planira i komanduje operacijama u tekućoj online SEOW kampanji.
- Članovi Ratne Komande se imenuju od strane HQ pred svaku SEOW kampanju ponaosob.
- Ratna Komanda je podređena HQ-u, i HQ ima pravo da smeni neke ili sve njene članove u toku kampanje.
- Svi punopravni članovi 102. eskadrile, koji su se kvalifikovali za učesće u SEOW misijama, mogu biti izabrani u Ratnu Komandu, a kriterijumi za izbor su kapacitet za stratešku misao, poznavanje ratnih operacija i taktika, poznavanje Full Mission Buildera (FMB) i Mission Plannera (MP).
- Članovi Ratne Komande imaju OBAVEZU da na vreme isplaniraju sve pokrete trupa i vazduhoplova, koji su u njihovoj nadležnosti, i da objave kompletan brifing na odgovarajućim forumima, na srpskom jeziku (na engleskom kada potrebe kampanje to zatraže).

Član 13
Punopravni članovi eskadrile su piloti koji su nakon obuke položili praktični prijemni ispit, koji je definisan i može se pogledati u Pilotskoj školi na forumu.
- Punopravni član nosi oznake 102nd-YU-"callsign pilota".
- Punopravni član se po položenim ispitima unapređuje u čin potporučnika.
- Redovno unapredjenje punopravnog člana je posle 3 godine aktivnog letenja bez izrečenih disciplinskih mera
- Punopravni član može istupiti iz sastava eskadrile po sopstvenom zahtevu, pri čemu je dužan da obavesti Komandu 7 dana pre istupanja.
- Punopravni član može biti izbačen iz sastava eskadrile u slučaju nepodobnosti po usvojenim pravilnicima o ponašanju, međusobnim odnosima i članstvu. O izbacivanju člana odlučuje sud časti i Komandant, na zatvorenom zasedanju.
- Punopravni članovi su podeljeni u Operativne jedinice, po sekcijama od 4 pilota, organizovanih u 2 para, po svakoj sekciji. Sastav sekcija se može menjati po planovima Glavne Komande, s tim da se, po potrebi uvode i specijalne grupe koje se mogu sastojati od članova više grupa koje su specijalizovane za posebne zadatke.
- Piloti mogu iznositi "želje" za sudelovanjem u određenim sekcijama, iako komanda zadržava pravo da iste rasporedi po svom nahođenju.
- Raspored pilota u operativne jedinice I njihove dužnosti unutar jedinica se reguliše dokumentom “Organizacija i formacija eskadrile”, koji donosi HQ i prema potrebi se može menjati.

Član 14
Piloti-stažisti (regruti) su prijavljeni kandidati za mesto pilota u 102. eskadrili koji su polozili osnovne letacke ispite iz Praktičnog Prijemnog Ispita u roku od 30 dana od dana prijave. Potom se regruti nalaze na stažiranju u trajanju do dva meseca, nakon čega stiču pravo da polažu borbeni i/ili bombarderski deo Praktičnog Prijemnog Ispita.
- Sadržaj Praktičnog Prijemnog Ispita je definisan i može se pogledati u Pilotskoj školi na forumu.
- Pilot-regrut nosi oznake R102nd-YU-"callsign pilota"
- Pilot-regrut se unapređuje u čin kaplara po polaganju Osnovnih letačkih ispita.
- Redovno unapređenje pilota-regruta je posle 4 godine, bez izrečenih disciplinskih mera
- Piloti-regruti mogu biti isključeni iz statusa regruta po istim principima koji važe za punopravne članove.
- Piloti-regruti imaju pravo da lete sa eskadrilom na svim DF serverima i online ratovima tipa AW.
- Piloti-regruti nemaju pravo učešća u misijama SEOW kampanja, sem kao posada na poziciji strelca. 

Član 15
Počasni član može postati osoba koju predloži – odredi Komanda; preporuku za prijem počasnog člana moraju dati najmanje 3 punopravna člana eskadrile.

Član 16
Svi piloti eskadrile međusobno su ravnopravni, osim u pogledu donošenja konačnih odluka za šta je zadužen Komandant eskadrile u dogovoru sa Glavnom Komandom.

Član 17
Svaki pilot eskadrile može postati član Komande i/ili Akademije, na osnovu zalaganja, stručnosti, zasluga i poštovanja koje uživa od strane drugih članova eskadrile.

Član 18
Svi članovi koji preuzmu odgovornost za neku funkciju u eskadrili, imaju OBAVEZU da izvršavaju poslove i zadatke koje zahteva ta funkcija, na vreme i u potpunosti. U protivnom, funkcija im se oduzima i dodeljuje drugom članu.

Član 19
Prioritet je timski rad, razmena znanja i iskustava. Takmičarski duh - ne konkurencija!!!Glava III: STATUS PILOTA, TRENINZI, TURNIRI i ONLINE RATOVI


Član 20
Letački status (raspored u operativne jedinice)

Svaki punopravni član eskadrile se smatra "aktivnim" ukoliko učestvuje u radu eskadrile, leti u internoj ligi ili u online ratovima (AW, SEOW, itd.). Svaki član eskadrile u obavezi je da učestvuje u najmanje 3 treninga u periodu od 30 dana. U redovnim intervalima, HQ ce preispitivati letački status članova radi potvrđivanja i obnavljanja liste aktivnih pilota. Pilot gubi letački status posle neaktivnosti od 6 meseci. Glavna Komanda, na osnovu svoje procene, donosi odluku o gubitku letačkog statusa pilota. Pre finalne odluke, pilot koji je procenjen kao neaktivan, biće kontaktiran od strane HQ, da bi se ustanovio razlog i moguća dužina odsustva. Moguće je produžiti ovaj period u specijalnim slučajevima. Gubitak letačkog statusa ne oduzima članstvo pilota u eskadrili, već ga onemogućava da uzme učešće u online ratovima i organizovanim takmičenjima. Letački status se vraća ponovnim polaganjem odgovarajućih ispita i/ili učešćem u internoj dogfight ligi.

Član 21
Trening pilota

Akademija određuje termine i sadržaj treninga na nedeljnom nivou. Treninge načelno vodi Komanda ili Pilotska škola, a u slučaju njihovog odsustva piloti će dobiti IP adresu servera sa podignutom mapom na kojoj treba da se pojave u gore navedeno vreme. U tom slučaju, trening vodi najstariji član eskadrile prisutan na treningu. Akademija najmanje tri puta mesečno zakazuje vežbu na nivou eskadrile. Svaka vežba ima svoj cilj, a posle vežbe obavezno se radi analiza postignutih rezultata. Misije na treninzima moraju biti osmišljene da podstiču usavršavanje pilota u jednom ili više aspekata. Prednost će imati misije koje uvode nove elemente letačke obuke, kao i misije koje imaju za cilj pripremu pilota za mečeve i turnire. Svi članovi eskadrile su pozvani da samostalno ili timski kreiraju nove misije. Prilikom kreiranja misija težiti realizmu u svim aspektima misije, ali voditi računa da ciljevi misije budu realno ostvarivi. Kreirana misija u završnoj formi predaje se jednom članu Komande ili Pilotske škole na uvid. Odobrene misije dostupne su za trening najranije 24h nakon odobrenja; u tom slučaju, organizovanje treninga je u nadležnosti kreatora misije. HQ ima pravo izvršiti vanredni trening i proveru bilo kog člana u nekoj realnoj situaciji ako smatra da nešto nije uredu kod istog.

Član 22
Turniri

Pravo na učešće na turnirima, imaju svi punopravni članovi eskadrile. Kada je turnir sa grupnim letenjem u pitanju, prednost uvrštanja u grupu imaju piloti sa aktivnim letačkim statusom. Vežbe eskadrile i među-eskadrilske vežbe su otvorene za sve punopravne i probne članove, i uvek će se raditi na tome da svi zainteresovani učestvuju (princip rotiranja pilota u rundama).

Član 23
Online ratovi

Učešće u SEOW-u (ili drugim sličnim među-eskadrilskim mečevima, tj. online kampanjama) će biti rezervisano za punopravne članove koji su se kvalifikovali polaganjem odgovarajućih ispita (vidi sobu pilotske škole) i koji imaju aktivni letački status. U slučaju da tokom kampanje nema mesta za sve kvalifikovane pilote u svakoj misiji, vršiće se rotacija pilota po rundama, u skladu sa specifičnostima i potrebama trenutne misije. Kao dodatni faktor u sistemu rangiranja prioriteta učešća u misijama, služiće i rezultati interne dogfight lige. Piloti sa pravom učešća MORAJU biti spremni, kako tehnički tako i psihološki, da prihvate izvršenje svih vrsta borbenih zadataka neophodnih za uspešno izvršenje misije; u protivnom biće zamenjeni. ODBIJANJE dodeljenog aviona ili zadatka, povlači za sobom disciplinske mere, i smanjuje šanse pilota za učešćem u budućim misijama.

Član 24
Članovi 102. eskadrile lete na FULL REAL setovanju. Izuzev SPEEDBAR opcije ako se drugačije ne naredi. Isto tako mora biti najmanje dva 102nd-YU člana u misiji za legalitet i izveštaj misije (ti i još jedan).
Glava IV: DISCIPLINSKE I STIMULATIVNE MERE

Član 25
Disciplinske mere

Za kršenje bilo kog člana Pravilnika i nepoštovanje odluka i naređenja pretpostavljenih u hijerarhiji Eskadrile, propisuju se način za utvrđivanje prekršaja i sledeće disciplinske mere:

Utvrđivanje prekršaja:
- Prekršaj se utvrđuje, prema Pravilniku, ličnim uvidim bilo kog člana HQ, prijavom komandira odeljenja ili prijavom i žalbom najmanje 3 punopravna člana SQ za isti slučaj.

Disciplinske mere koje se mogu izreći:

- Javna opomena od strane HQ

- Oduzimanje odlikovanja posle 3 javne opomene, od strane HQ

- Ražalovanje i smenjivanje sa komandnih dužnosti unutar eskadrile od strane HQ

- Iskjucenje iz operativnih jedinica eskadrile od strane HQ

- Iskljucenje iz eskadrile od strane Suda časti i Komandanta eskadrile


Član 26
Za svaku zloupotrebu TSa uvodi se sledeći sistem opomena i sankcija:

Utrđivanje zloupotrebe i prekršaja:
- zloupotreba TSa se utvrđuje prema Pravilniku ličnim uvidom bilo kog člana HQa, prijavom komandira odeljenja ili po prijavi i žalbi na isti slučaj najmanje tri punopravna člana SQa

Mere koje se mogu izreći su:

- javna opomena od strane HQa i oduzimanje privilegija na TSu

- 48-časovni BAN sa TS servera, posle 3 opomene od strane HQ

- 7-dnevni BAN sa TS servera od strane HQ

- 1-mesečni BAN sa TS servera od strane HQ

- STALNI BAN sa TS servera od strane HQ

Član 27
Drastično kršenje bilo kojeg člana Pravilnika, a naročito članova 1, 6, 7 i 8, dovodi do momentalnog BAN-a na TS serveru i host serveru. O daljim sankcijama u ovom slučaju ce odlučivati Sud Časti
Žalba po preduzetim sankcijama se može uložiti po standardnoj proceduri, o čemu odlucuje Sud Časti.

Član 28
Stimulativne mere

Svim clanovima eskadrile se mogu izreći stimulativne mere, na osnovu njihovih letačkih sposobnosti, rezultata u online ratovima, napretka u obuci i veštini letenja, ličnog doprinosa eskadili, ponašanja i discipline. Stimulativne mere za pilota donosi HQ, na predlog bilo kog člana HQ, komandira odeljenja ili 4 punopravna člana eskadrile. Predlozi ne smeju biti javni vec se isključivo salju članovima HQ privatnim porukama. Javni predlozi se nece uzimati u obzir. U slučaju da HQ previdi ispunjavanje kriterijuma za stimulativne mere, svaki punopravni član je slobodan da skrene pažnju HQ na učinjeni previd i to isključivo privatnom porukom prema članovima HQ.

Stimulativne mere koje se mogu izreći:

- Javna pohvala od strane HQ

- Vanredno unapređenje posle 4 javne pohvale

- Odlikovanja prema ustanovljenim kriterijumima

 

Obavezno pročitati 

Pravila Foruma

.