Article Index

 

PRAVILNIK

 

Glava I: PONAŠANJE I MEĐUSOBNI ODNOSI

Član 1
Pravila ponašanja u eksadrili su:

- poštovanje svakog člana (regruta, punopravnog, počasnog),

- uvažavanje prava svakog člana na slobodno izražavanje mišljenja, s tim da brifing i određivanje letnog sastava od strane HQ, u među-eskadrilskim mečevima i online ratovima, nisu podložni raspravi, ni pre misije, niti za vreme misije. Sve primedbe se mogu izneti članovima HQ posle misije, u sobama na forumu koje su za to predviđene, ili privatnim porukama.

- uzdržavanje od iznošenja uvreda u bilo kakvom obliku, a posebno uvreda na nacionalnoj, verskoj, i rasnoj osnovi,

- uzdržavanje od iznošenja političkih stavova u bilo kakvom obliku.

Član 2
Ukoliko jedan član ima primedbe na ponašanje drugog člana, preporučuje se da dotičnom članu prvo uputi primedbu preko lične pošte. Ukoliko se spor, po mišljenju jedne od strana, ne može izgladiti direktnom komunikacijom između članova, prijavljuje se Glavnoj Komandi. Prijava spora, sa detaljnim obrazloženjem, se upućuje bilo kojem članu HQ, isključivo preko privatne poruke.

Član 3
Po prijavljenom sporu Komanda određuje Sud časti koji se sastoji od tri punopravna člana eskadrile. Sud se formira sa svrhom rešavanja sporova i predlaganja rešenja. Sud mora dati predlog za rešavanje spora za najviše sedam dana od dana formiranja Suda. Sud na raspolaganju ima sve vrste predloga koje smatra odgovarajućim za konkretan slučaj. Predlog rešenja se upućuje Komandi koja je dužna da donese konačnu odluku u roku od dva dana. Ukoliko sud ne može jednoglasno doneti predlog rešenja spora, članovi suda šalju pojedinačne predloge Komandi, a Komanda donosi konačnu odluku u roku od dva dana. Po završetku spora sud se raspušta. Odluke Komande se moraju poštovati; nepoštovanje odluka povlači izbacivanjem iz eskadrile svih strana koje se ne mogu usuglasiti sa donetim odlukama.

Član 4
Internet sajt eskadrile predstavlja deljeni informativni resurs eskadrile. Članovi su dužni da se pridržavaju Pravila o ponašanju i međusobnim odnosima prilikom korišćenja resursa sajta (forum, lični komentari, privatne poruke, itd.).

Član 5
Tokom pojedinačnih ili grupnih nastupa na serverima, kada se nastupa u kontekstu člana eskadrile, članovi su dužni da se pridržavaju odredbi "Pravila o ponašanju i međusobnim odnosima". Pri ovome, treba obratiti pažnju da su na javnim serverima često prisutne osobe koje delimično ili potpuno razumeju naš jezik; u tom slučaju, iznošenje uvreda ili ogovaranje ukaljaće ugled svih članova eskadrile.

Član 6
Tokom pojedinačnih ili grupnih nastupa na serverima, svi članovi eskadrile moraju se boriti po pravilima osobe koja hostuje neki server, ako je zabranjeno vultchovanje (ubijanje aviona na stajanci i sl.) to se ne sme raditi, u protivnom: ko voli, nek izvoli. Sva pravila servera se nalaze u Briefingu misija, ukljucujuci i pravila vezana za oznake, skinove i sl. Ukoliko brifing ne postoji, raspitati se o pravilima putem chat-a, ili u potpunosti odustati od vulchovanja, ubijanja padobranaca ili aviona na prilazu za sletanje. Zabranjuje se kritikovanje i komentarisanje mape, izbora aviona i pravila koje je postavio host dogfight servera.Hostovanje misija u eskadrili je slobodno i na potpuno dobrovoljnoj bazi. Svako hostovanje ce se smatrati treningom eskadrile i svaki član eskadrile je slobodan da pristupi serveru koji hostuje drugi član eskadrile. Kikovanje i banovanje bilo kog člana eskadrile je zabranjeno osim u slučaju grubog kršenja Pravilnika i to isključivo uz saglasnost bilo kog člana HQa ili komandira odeljenja. Ukoliko niko iz HQa ili niko od komandira nije online, host može, na svoju odgovornost, kikovati ili banovati člana eskadrile u slučaju grubog kršenja Pravilnika o čemu mora podneti izveštaj HQu o dogadjaju u roku od 24h. U svakom slučaju se pokreće postupak o utvrdjivanju krivice i disciplinskim merama protiv prekršioca ili protiv hosta, ukoliko je kikovanje ili banovanje bilo neopravdano.

Član 7
Prilikom organizovanih događaja, kao sto su misije u online kampanjama (SEOW, AirforceWar...), članovi se moraju pridržavati odredbi "Ponašanje i međusobni odnosi", kao i odredbi koje regulišu komandnu i hijerarhijsku strukturu eskadrile a koje su definisane u sekciji "Organizacija i Članstvo". U toku kampanje, svi punopravni članovi eskadrile imaju pravo iznositi svoje mišljenje o toku i načinu na koji se kampanja odvija u sobama i temama, na forumu, koje su za to namenjene. Sobama za planiranje imaće pristup svi punopravni piloti, ali samo HQ i Ratna Komanda imaju pravo da tamo pišu i edituju postove. Po startovanju servera sa misijom niko sem Ratne komande i HQ nema pravo da komentariše, predlaže ili preispituje: misiju, alokaciju pilota i generalnu strategiju; sve primedbe i predlozi mogu se objaviti u posebno namenjenim sobama na forumu, pre ili posle misije. Ako neko ugrožava ili ometa izvršenje rasporeda pilota i/ili predaju brifinga za misiju, biće uklonjen sa TS i game servera, i uslediće disciplinska kazna. U toku misije, moraju se poštovati odluke i direktna naredjenja pretpostavljenih (planera, vodje leta, vodje pare I sl). Svako neopravdano odstupanje od dobijenog zadatka i oglušivanje o direktno naredjenje će sa sobom povući disciplinske mere, koje će biti u skladu sa učinjenom greškom I njenim posledicama po saborce I misiju, a o kojima će odlučiti HQ.

Član 8
TS je jedino sredstvo veze izmedju clanova I prema tome mora se poštovati disciplina u korišćenju istog, a naročito u toku SEOW misija. Zabranjuje se zagušivanje kanala od strane bilo kog člana SQa, na bilo koji način. Najstrože se zabranjuje korišćenje višestrukih naloga na TSu i takav će se postupak najstrože kazniti. U toku SEOWa i drugih vidova on-line ratova ova se pravila imaju još strože primenjivati, gde TS predstavlja vezu koja je jedna od najznačajnijih funkcija komandovanja. Prvenstvo govora se tada uspostavlja po hijerarhiji komandovanja, a TS se koristi isključivo u svrhu adekvatnog ispunjenja zadatka.